งานทอดผ้าป่า 100 ปี สตรีภูเก็ต เพื่อพัฒนาสื่อการสอน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธี  “ ทอดผ้าป่า 100  ปี สตรีภูเก็ต”  โดยมี นางอุไรรัตน์  อติเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานในงานทอดผ้าป่า 100  ปี สตรีภูเก็ต และ นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางอุไรรัตน์  อติเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่า 100  ปี สตรีภูเก็ต  กล่าวว่า  โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีครูบุคลากรจำนวน 181 คน ห้องเรียนจำนวน 72 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,350  คน มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี โดยเปิดหลักสูตรปกติ และโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับตอนต้นและตอนปลาย

นอกจากนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนและญี่ปุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานถึง 8 ครั้ง ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั้งในจังหวัด ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง มาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้เป็นเพราะความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ และเอกชน

ประธานคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่า 100 ปี สตรีภูเก็ต  ยังกล่าวต่ออีกว่า  ในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการในด้านการพัฒนาห้องศูนย์ สื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพในการศึกษาของนักเรียน  ในการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับชาติอื่น

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.