อาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาท

อาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาท

อาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ม.ค. 56 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต นายพรชัย เหลียวพัฒนพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต คณะครู อาจารย์ และผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายจิรวิทย์ กล่าวว่า ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปลูกจิตสำนึกแก่ เยาวชนให้รู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาพูดคุยหาทางออกของปัญหา ร่วมกัน โดยนำรูปแบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ ในศาลมาใช้เป็นแนวทางซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โครงการดังกล่าวมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม ข้อพิพาทประจำโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีทักษะการเป็นผู้ประนีประนอมที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีครู อาจารย์ ทำหน้าที่ชี้แนะและให้คำปรึกษา ร่วมกับผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ และผลักดันให้ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความรักความ สามัคคี อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ประเทศชาติ

ด้านนายพรชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจรู้จักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดความขัดแย้งด้วยการเจรจาหาข้อยุติอย่างมีเหตุผล และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีจิตสำนึกให้รู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการพูดคุย เจรจา หาข้อยุติพิพาทร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.