พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา ได้มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา ภาคเรียนที่ 1 มีจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 67 คน การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพิ่มคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายธนนที อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.