ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและองค์กรสัมพันธ์บริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทยจำกัด ผู้อำนวยการสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ องค์กรภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
นายธีระ กล่าวว่า ในประเทศไทย มีเยาวชนด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบท ทางพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ค่อนข้างมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ แก่เยาวชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเยาวชนจะได้เข้าถึงฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการใช้ป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการการค้ามนุษย์ด้วย

ภายในงาน มีการอบรมครูแกนนำ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับการจัดทำสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสั้น เกมส์ เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนแกนนำ และนักศึกษาแกนนำในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้สามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในประเด็นการป้องกันการค้ามนุษย์ ให้แก่เยาวชน และบุคคลอื่น ๆ ได้เข้าถึงมูลที่เป็นประโยชน์

ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จัดโครงการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบททางพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ และเพื่อสร้างวิทยากรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการค้ามนุษย์ สามารถเป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ในรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านนี้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.