เปิดงาน มอ.ภูเก็ต วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

เปิดงาน มอ.ภูเก็ต วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

เปิดงาน มอ.ภูเก็ต วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันนี้ (13 พ.ย.57) ที่ ห้องประชุม ครม. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่3 ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ และนอกจากนี้งานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโทจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ภายใต้หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

โดยแบ่งกลุ่มสาขาในการนำเสนอผลงานออกเป็น 4 กลุ่มสาขาดังนี้

  1.  Environmental Technology and Management
  2.  Computer Science and Engineering
  3.  Hospitality and Tourism
  4.  Social Sciences and Humanities

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน

สำหรับการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในปีนี้ มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 38 ผลงาน แบ่งเป็น การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย จำนวน 34 ผลงาน และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ จำนวน 4 ผลงาน และผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยอีกจำนวนหนึ่งทั้งชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศ อาทิ ประเทศ Malaysia, Indonesia, Philippines และ India มีผู้เข้าร่วมในส่วนของงานการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” ในพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งภายในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เจาะแนวดีๆ กับผู้ชายชื่อสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ” โดยคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ นอกจากนี้มีการจัดอบรม การประกวดและการแข่งขันด้านภาษา IT อีกด้วย

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนขึ้นบรรยายคุณหมอได้ลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง และได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหาร และนักศึกษา

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.