“ม.อ.ภูเก็ต” ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

ม.อ.ภูเก็ตม.อ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเรตากุซึ่งมีนักศึกษาจาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ได้กล่าวให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 6108 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.