ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนโครงการ ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดภูเก็ต ได้ริเริ่มในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ซึ่งโครงการที่ผ่านมา การคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละ 5,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนที่ส่งโครงการและผ่านการคัดเลือกในรอบแรกคือ โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ชื่อโครงการ “ร้อยมือ ร้อยดวงใจ ผสานสายใยรักสู่คนชรา”และโรงเรียนกะทู้วิทยา ชื่อโครงการ “ย้อนรอยย้อนรักษ์” ซึ่งทางอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน โครงการดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สุริ์ขวัญ ถิรสัตยาพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการให้แก่ทั้งสองโรงเรียน โครงการละ 5,000 บาท และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาในการรับโครงการเพิ่มเติมโดยทางโรงเรียนสามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.