ฝ่ายวิชาการ มอ.ภูเก็ต ต้อนรับบุคลากรจาก มอ.สุราษฎร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณจรินทร์  หมั่นฝึกพันธ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ พร้อมบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre : LC) ร่วมต้อนรับ  คุณศิวิภา  พฤฒิคณี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และบุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการบริการของห้องสมุด  ระบบบริการคอมพิวเตอร์  ระบบการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตภูเก็ตไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.