ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิบน้ำชา เสวนาวิชาการ

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบน้ำชา เสวนาวิชาการ” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้หรือประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจัดโครงการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบน้ำชา เสวนาวิชาการ” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักย์ชิน บุญถวิล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ กำลัง(ใจ)กับการทำวิจัย และการวิจัยยุคใหม่กับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งมีบุคลากรจากคณะและหน่วยงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมทั้งสิ้น 24 คน

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.