งาน มอ.ภูเก็ต วิจัยครั้งที่ 2 เสนอผลงานวิจัยกว่า 95 เรื่อง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีนายศุภชัย แสงปัญญา คณบดีคณะวิเทศศึกษา ผศ.ดร.เมธี  สรรพานิช รองอธิการบดี มอ.วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมประชุม

นายศุภชัย ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน ม.อ.ภูเก็ต วิจัยครั้งที่ 2 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ในการดำเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญอยู่ในระดับแรกคือเพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางเป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนอนาคตและก้าวสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนเสาะหาวิชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

นายศุภชัย  ยังกล่าวต่อว่า ในการจัดงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยเป็นเวทีแสดงออกของตัวชี้วัดความสำเร็จระดับเป้าประสงค์ ได้แก่จำนวน ผลงานวิจัย/ คน/ ปี และจำนวน อาจารย์ผู้ปฎิบัติงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์อีกข้อหนึ่งคือจำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ที่เพิ่มมากขึ้นในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจในการผสมผสานและประยุกต์ความรู้ที่มีการวิจัย เป็นฐานไปสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยมุ่งเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชา ที่วิทยาเขตภูเก็ตดำเนินการอยู่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2552 รวม 3 วัน มีผลงานวิจัยที่จะนำเสนอทั้งสิ้น 95 เรื่อง แยกเป็น สาขามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิเทศศึกษา 32 เรื่อง สาขาการบริการและการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 24 เรื่อง และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เรื่อง

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า กิจกรรมหลักในงานนี้นอกจากจะเป็นการเสนอผลงานวิจัยแล้ว ยังมีการบรรยาย การอภิปราย ตามหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตการเรียนการสอนในวิทยาเขตภูเก็ต รวมทั้งการแสดงนิทรรศการหนังสือของสถาบันขงจื้อภูเก็ต และการแสดงนิทรรศการภาพเขียนซึ่งได้รับการคัดเลือกมาแล้วของ College of Fine Arts มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.