ม.อ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการอบรม “การเกษียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานผลการเดินทางไปราชการ” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานแผนและประกันคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และเกษียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องก่อนจะนำเสนอผู้บังคับบัญชา และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ตันสูงเนิน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหัวข้อดังกล่าว  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะและหน่วยงานภายในวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 75 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.