อบจ.ภูเก็ต มอบ 196 ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา

อบจ.ภูเก็ต มอบ 196 ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต มอบ 196 ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา

โครงการทุนการศึกษา เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตมุ่งสู่สังคมความรู้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2554 และได้ผ่านการเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 196 ทุน แบ่งเป็น ระดับ ปวส.จำนวน 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 7,500 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 186 ทุน ทุนละไม่เกิน 15,000 บาท รวม 196 ทุน โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,737,600 บาท มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หาดใหญ่ ตรัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับทุนการศึกษา ประจำปี 2555 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.