อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โดยมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อบจ.ภูเก็ต คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ประจำปี 2559

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันจัดโครงการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สำหรับในปี 2559 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง กระตุ้นพลังบวกในการรณรงค์ต่อต้านการหลงผิด และมอมเมาในหมู่เยาวชน เช่น อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่มองค์กร พัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้ การพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างจิตสาธารณะ โดยจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ เช่น ร่วมกิจกรรมชุมชนเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านดอน กิจกรรม “เก็บขยะชายหาด” ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กิจกรรม “The Voice Team” กิจกรรม “สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้และขยะ” พร้อมทั้งนำเสนอผลงานศิลปะจากวัสุดเหลือใช้และขยะ และกิจกรรม “Walk Rally” เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ทีมวิทยากร และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “กระแสโลกาภิวัฒน์นำพาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมากมาย แต่เยาวชนก็มีพฤติกรรมเสี่ยงในหลายๆ ด้านด้วยเช่นกัน เหตุเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของเยาวชน ซึ่งเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ของเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประสานพลังในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ทีมวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา ขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดโครงการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.