ศูนย์บ่มเพาะฯภูเก็ต ปั้นนักฝัน สู่เถ้าแก่น้อยเงินล้าน

ศูนย์บ่มเพาะฯภูเก็ต ปั้นนักฝัน สู่เถ้าแก่น้อยเงินล้าน

นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI

นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University Business Incubator : PKRUBI) ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากกลุ่มนักศึกษา บัณฑิต และบุคคลภายนอก โดยใช้นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ จนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสังคมได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดรายได้และกำไรที่มั่นคงจนผู้ประกอบการใหม่นั้นสามารถดำเนินการธุรกิจได้ด้วยตนเอง สามารถจ้างงานทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคง

นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI จะเป็นผู้บอกเล่าความเป็นมาขององค์กรที่ปลุกปั้นคนมีฝัน บ่มเพาะศักยภาพทางธุรกิจ สู่การเป็นเจ้าของกิจการ ศูนย์ฯแห่งนี้ได้สร้างสรรค์ความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจ SMEs เป็นจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ต แต่ก่อนที่ความสำเร็จจะเป็นที่ประจักษ์ กระบวนการบ่มเพาะ คัดกรอง และสร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาตัวจริงในการทำธุรกิจอย่างมีแบบแผน เป็นมืออาชีพ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในตลาด

ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และบริการที่จะได้รับ

นางสาวขนิษฐา เผยว่า “ก่อนจะเป็นผู้ประกอบการ ทุกคนที่เข้ามาหาเราล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะทำธุรกิจขึ้นมาเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ดีออกสู่ตลาด ทางศูนย์ฯ และเครือข่ายจาก สกอ. (ผู้สนับสนุนทุน) จะเริ่มต้นคัดกรอง (Screening) แผนธุรกิจ และสัมภาษณ์แนวคิดการทำธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้โดยคณะกรรมการอย่างเข้มข้น เพื่อเลือกผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มทำแผนบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับศูนย์ฯ (Incubatee) จนกระทั่งแผนธุรกิจมีศักยภาพ จึงทำการจัดตั้งบริษัท และเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start-Up Company) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. และ PKRUBI โดยทุก 6 เดือน จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินธุรกิจ เพื่อดูพัฒนาการ ความก้าวหน้า ยอดขาย ว่าสอดคล้องกับแผนหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาประมาณ 1-3 ปี เมื่อบริษัทมีความเข้มแข็งพอ จึงเข้าสู่การดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบด้วยต้นเองและสิ้นสุดการบ่มเพาะธุรกิจ (Spin-off Company)

สิ่งที่ผู้เข้ารับบ่มเพาะจะได้รับบริการจาก PKRUBI ได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Training) พื้นที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Low Cost Facilities) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การตลาดและพันธมิตรธุรกิจ (Marketing & Business Partner) การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ (Business Consulting & Mentoring) และความช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Reserch & Development)”

ผลผลิตจากการบ่มเพาะของ PKRUBI

ผู้จัดการ PKRUBI เล่าต่ออีกว่า “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญของ PKRUBI ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน หรือ ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้ในการทำธุรกิจพืชไร้ดินเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และสามารถนำมาจัดตั้งเป็นธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด โดยมีบัณฑิตและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินให้กับผู้สนใจ ทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก และมีการนำไปต่อยอดสร้างรายได้ทั้งแบบเสริมและประจำ อีกเรื่องที่โดดเด่นที่จะขาดไปไม่ได้เลยในยุคปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้นำมาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจนับตั้งแต่การจัดตั้ง จนเป็นที่ยอมรับในวงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจว่า UBI ของเรา มีจุดแข็งในการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรมด้าน IT ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้สร้างผู้ประกอบการด้าน IT อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินโนวา จำกัด บริษัท ภูเก็ตเน็กซ์ จำกัด บริษัท โอกาลิ จำกัด บริษัท โอเวิร์ท โซลูชั่น จำกัด บริษัท ดีอีหลี จำกัด ซึ่งแต่ละบริษัทมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมทาง IT หลากหลาย

ด้านอาหารและการท่องเที่ยวจัดเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจ เนื่องจากภูเก็ตมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยือนปีละหลายล้านคน ส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ธุรกิจที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจ เช่น บริษัท เกาะยาว ทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ให้บริการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมบนพื้นที่เกาะยาวและใกล้เคียง เน้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ บริษัท เจลาโต้ไทม์ จำกัด สร้างสรรค์นวัตกรรมไอศกรีมเจลาโต้จากผลไม้ไทยซึ่งมีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น รสมะยมพริกเกลือ รสทุเรียนหมอนทอง รสมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ได้แก่ ถังไบโอแก๊สพอดี ซึ่งเป็นนวัตกรรมถังไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานขนาดตั้งแต่ 8 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ใช้ในการผลิตก๊าซชีวมวลจากมูลสัตว์หรือเศษอาหาร จนสามารถนำมาจัดตั้งธุรกิจในนาม บริษัท พอดีเทคโนโลยี จำกัด และยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งปัจจุบันโซเชี่ยล มีเดีย เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ เช่น ภาพถ่าย หรือสิ่งประดิษฐ์ทำมือ (D.I.Y.)  เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษา มีรายได้เสริม และเพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพ”

“เจลาโต้ ไทม์” แบรนด์ไอศกรีมโฮมเมดยอดนิยม หนึ่งในความร่วมมือของ PKRUBI

นายพิทยา ภาษี เจ้าของ เจลาโต้ไทม์ ผู้ผลิตไอศกรีมผลไม้ วางจำหน่ายกว่า 25 จุด ณ ร้านอาหารยอดนิยม โรงแรม ร้านขายของฝาก ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต อดีตวิศวกรระบบเน็ตเวิร์ก โตโยต้า ประเทศไทย ที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจ เล่าว่า “ด้วยความชื่นชอบรับประทานและมีการคิดค้นสูตรไอศกรีมเจลาโต้เป็นของตนเอง และเดิมทีวางแผนว่าจะเปิดร้านขนาดเล็ก แต่เมื่อเข้ารับคำปรึกษาจาก PKRUBI ได้คำแนะนำให้สร้างโรงงานขายส่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต กระจายสินค้าสู่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว กว่าธุรกิจของตนจะเป็นรูปเป็นร่าง มีแผนธุรกิจที่มั่นคง และมียอดขายที่ขยายตัว ต้องใช้เวลากว่า 3 ปี ต้องขอขอบคุณทาง PKRUBI ที่เป็นโค้ชทางธุรกิจที่ดี สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจ และต่อยอดให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนผู้ที่มีความฝันว่าอยากทำธุรกิจ นำแนวคิดมาถ่ายทอดกับ PKRUBI ด้วยความเป็นองค์กรมืออาชีพ มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หนทางแห่งความสำเร็จก็ไม่ยากเกินจะไขว่คว้า หากคุณมีความตั้งใจจริง”

จะเห็นได้ว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมจนนำมาซึ่งความสำเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้จัดตั้งธุรกิจใหม่และดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง เกิดการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ สร้างงาน และสร้างรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หากผู้อ่านมีไอเดียในการทำธุรกิจ อย่าให้มันเป็นเพียงแค่ความคิด แต่หากได้เริ่มลงมือทำ บางทีความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกัน

ติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ห้อง 921
โทร 076 217 677, 086 470 8522 แฟกซ์ 076 523 069
อีเมล pkrubi@gmail.com เว็บไซต์ www.pkrubi.com

ขอบพระคุณเนื้อหาการสัมภาษณ์จากรายการคุ้ยมาคุย โดย อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และติดตามรายการได้เร็วๆ นื้ทาง PKRU Channel

ศูนย์บ่มเพาะฯภูเก็ต ปั้นนักฝัน สู่เถ้าแก่น้อยเงินล้าน นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

Posted by Phuket Journal on Wednesday, November 4, 2015

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.