มอบโล่เกียรติยศ ‘แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต’ ปี 52


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย นางสุธรรม พันธ์ฉลาด นางเปรมจิต พลสมัคร นางศรีอินทร์ โหราโชติ นางเอื้อน จิตหาญ นางมณีรัตน์ ติยพงศ์พัฒนา นางบี้ซวด แซ่ขู่  นางมาลา มานะบุตร  นางจับ ชาญณรงค์ นางสุริยา พิกุลสนธยา  นางสมพร นาวารักษ์ นางวิพา เสือปาน นางวรรณดี สุวรรณมณี ในการนี้ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบโล่เกียรติยศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บรรดาลูกๆ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ณ โรงละคร อาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า การมอบโล่เกียรติยศให้แก่แม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีนี้ มีแม่ดีเด่นได้รับคัดเลือกจำนวน 12 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่อย่างเป็นทางการขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ดีเด่น สำหรับกิจกรรมการแสดงมีการแสดงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง การแสดงจินตลีลา เอกลักษณ์ไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางเบญจกาย โดยนายนพศักดิ์ นาคเสนา และนางสาววชิราภรณ์ ชนะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “พัตราภรณ์ผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี” โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ “โนรา” การกล่าวสุนทรพจน์ พระคุณแม่ จากนักศึกษาที่ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก็เพื่อเชิดชู ยกย่อง มอบให้แก่แม่ดีเด่นทุกท่านที่เข้ารับโล่ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.