ราชภัฏภูเก็ตจัดประกวด Freshy bright contest 2012

ราชภัฏภูเก็ตจัดประกวด Freshy bright contest 2012

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม ประกวด Freshy bright contest 2012 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 3,000 คน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และค้นหา ตัวแทนนักศึกษา ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย อาทิเช่น การบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ สังคม , เป็นตัวแทนกิจกรรมและเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติตนให้กับเพื่อนนักศึกษา เช่น เรื่องเรียน เรื่องของการแต่งกาย เป็นต้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจำรัส ปิติกุลสถิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คุณคำนึง สิงห์เอี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คุณอาทิตย์ เวชวานิชสนอง กรรมการผู้จัดการบริษัท รวมพงศ์มอเตอร์จำกัด คุณอภิชาติ แป้นแก้ว กรรมการบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และคุณพิริยกุล ชมเผา Manager Simon Star Phuket เป็นกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์

ทั้งนี้ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับตำแน่งรางวัลชนะเลิศ Freshy bright contest 2012 ฝ่ายชายได้แก่ นายศตวรรษ จวนแจ้ง นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ คำภิบาล นักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ นายปรัชญา สาครสุดนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ นายพงศ์พัทธ์ วิจิธพร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และนายณัฐพงศ์ ณ ถลาง นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ส่วนทางด้านรางวัลตำแหน่งชนะเลิศ Freshy bright contest 2012 ฝ่ายหญิงได้แก่ น.ส.ณัฐชยา จำรัสฉาย นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.จีน่า ออฟแมน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ และรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.ผลิตา เอ่งฉ้วน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ น.ส.จิรวรรณ ชูเลิศ นักศึกษา สาชาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ และน.ส.สุวารี เฮงสิ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลับราชภัฏภูเก็ต

Share:

Related Post

Leave a Reply