ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนา อจ.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน หวังสร้าง คนเก่งและคนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมกับการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมกับการสอน ร่วมด้วย

ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล จาก Class (C) เป็น Block (แท่ง) จากระดับ 7,8,9 เป็นแท่ง พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำอาจารย์ให้มีการควบคุมดูแลนักศึกษาในเรื่องการแต่งกายอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรสายสนับสนุนจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมี อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อธิการบดี กล่าวให้ความเห็นว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากรสายวิชาการเน้นการสอดแทรกคุณธรรมเข้ากับการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยระดมความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการเป็นสายงานหลักและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง แต่เท่าที่พบโดยทั่วไปยังมีการเน้นคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกเข้าสู่การสอนอย่างเป็นรูปธรรมไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นบุคลากรสายวิชาการจึงเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายแรกที่จะต้องมีการพัฒนาเพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด จำเป็นที่จะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการจัดการศึกษาต้องจัดให้ครบองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ทางวิชาการ ทักษะของการประยุกต์ใช้วิชาการ และการหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติในทางบวก เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ อันมีผลสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.