ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ปี 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์  ทั้งนี้มีการเปิดรับสมัครหลายหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดรับในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  รับสมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับสมัครสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  รับสมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจ  รับสมัครสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับสมัครในสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้จะจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ 076-240-474- 7 ต่อ 130 หรือ 081-7377031  ณ ศูนย์ฯ กศ.บป. นาบินหลา จังหวัดตรัง โทร.075-501240 หรือ 081-7377031  และศูนย์ฯ กศ.บป. จ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โทร. 081-7377018  (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) นอกจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโครงการ กศ.บป. อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076-240-474-7 หรือ 081-7377031 หรือ www.pkru.ac.th

Share:

Related Post

Leave a Reply