วจก. ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด จิตวิวัฒน์ ชื่นมื่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อบรมสุนทรียสนทนา (dialogue) ตามโครงการจัดการความรู้และพัฒนาจิตสำนึกจิตวิวัฒน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา อันเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการร่วมกัน โดยมี รศ.นิศา ชัชกุล  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ ดร.โสฬส ศิริไสย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ศาสตร์มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันก่อน

ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม Dialogue เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะช่วยในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ และเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งมีความต้องการที่จะเห็นคณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้  ก็หวังว่าจะช่วยให้บุคลากรในคณะมีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความรู้ในการทำ  dialogue  คงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการงาน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกประการหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการใช้ความคิดร่วมกันในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน

ท้ายที่สุด
Professor Dr. Jeffrey Dale Hobbs อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“The facilities for the workshop were excellent very pretty that peaceful.  It was a good chance to get to know each other better and it was helpful to be reminded to listen to others.”

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.