วจก. ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด จิตวิวัฒน์ ชื่นมื่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อบรมสุนทรียสนทนา (dialogue) ตามโครงการจัดการความรู้และพัฒนาจิตสำนึกจิตวิวัฒน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา อันเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการร่วมกัน โดยมี รศ.นิศา ชัชกุล  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ ดร.โสฬส ศิริไสย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ศาสตร์มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันก่อน

ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม Dialogue เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะช่วยในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ และเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งมีความต้องการที่จะเห็นคณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้  ก็หวังว่าจะช่วยให้บุคลากรในคณะมีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความรู้ในการทำ  dialogue  คงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการงาน โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกประการหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการใช้ความคิดร่วมกันในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน

ท้ายที่สุด
Professor Dr. Jeffrey Dale Hobbs อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“The facilities for the workshop were excellent very pretty that peaceful.  It was a good chance to get to know each other better and it was helpful to be reminded to listen to others.”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.