มรภ.อบรมการพูดแก่ผู้นำชุมชนชาวเลราไวย์

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดสำหรับผู้นำชุมชนชาวเลราไวย์” ให้แก่ผู้นำชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี  ผศ.นพดล  จันระวัง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูภูเก็ต เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    เมื่อเร็วๆ นี้

ผศ.นพดล กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพูดที่มีประสิทธิภาพ เพราะการพูดถือว่าเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญของมนุษย์ การพูดช่วยทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของสังคมใดสังคมหนึ่ง สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนทักษะการพูดโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะต่อคนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น และน่าจะตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนราไวย์ได้ไม่มากก็น้อย”

นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์มหันต์ ประธานโครงการ เล่าถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “ชาวเลในจังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าภาษา ตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรม อาศัยอยู่ในชุมชนของตนเองซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก การที่จะติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกชุมชนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น แต่การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ไม่คุ้นเคยและความไม่มั่นใจในการสื่อสาร ทำให้บางครั้งเกิดการสื่อความหมายไม่ตรงกัน  นำไปสู่การไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดสำหรับผู้นำชุมชนชาวเลราไวย์” จึงได้จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้นำได้มีความรู้และฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากร และฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก นายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนผู้นำชุมชนชาวเลราไวย์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนชาวเลราไวย์ทุกท่าน”

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x