ครุฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต อภิปราย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจบุคลากรคณะครุศาสตร์และอาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการนี้นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551” โดย ผศ.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ    ครุศาสตร์ และคณะ การอภิปรายเรื่อง “หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร” (โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและโรงเรียนสตรีภูเก็ต) โดยวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและโรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งนี้มีอาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 52 คน อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 18 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ คณะ   ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.