สสส.ให้กำลังใจ ม.ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ

กรรมการ สสส. นำโดย ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา นำทีมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชนิกา ตู้จินดา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องพรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ และโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ตัวแทนคณาจารย์ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ และนำเยี่ยมชมโครงการ White Building ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีเขตปลอดบุหรี่ และการจัดแบ่งพื้นที่ไว้เฉพาะให้สำหรับผู้สูบบุหรี่ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ผู้ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2551 และสิ้นสุดโครงการเมื่อประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งเราได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เช่น แอโรบิก โยคะ ยางยืด และกีฬาประเภทต่างๆ  กิจกรรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะ รณรงค์ให้จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพเมื่อมีการจัดการประชุมต่างๆ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้มุ่งสร้างให้บุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรที่มีสุขภาวะดี ซึ่งหมายถึง การมีร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ดี

ด้าน ผศ.รัตนา นฤภัทร หัวหน้าชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาศาสตร์ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา ซึ่งเป็นว่าที่ครูอาจารย์ในอนาคตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษาเข้าไปสอดแทรกในรายวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพครู เช่น วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน วิชากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ วิชาการศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทย เป็นต้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยสร้างบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x