ม.ราชภัฏภูเก็ต Workshop เทคนิคแต่งหน้าเค้ก เสริมความรู้สร้างอาชีพ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมปฏิบัติการ ‘เทคนิคการแต่งหน้าเค้ก’  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการแต่งหน้าเค้ก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมส่วนประกอบ กรรมวิธีการตกแต่งในรูปแบบต่างๆ ในการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมอบ

คือ คุณกุหลาบ พิทักษ์ธรรม และ คุณฐิติชญาน์ ภิรมย์กาญจนา จากแผนกเบเกอรี่ บริษัทครัวการบินภูเก็ต จำกัด มาให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมสำหรับแต่งหน้าเค้ก ” รวมทั้ง “ ขั้นตอนและเทคนิคการแต่งหน้าเค้กในรูปแบบต่างๆ” การฝึกปฏิบัติโดยเน้นการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ทั้งนี้ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียนการสอน รวมถึงนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการและวิจัยเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.