ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลงานเยี่ยม

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552  ปรากฏว่าคณะกรรมประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ได้มีมติเห็นควรยกย่องหน่วยงานที่มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบสูงสุด และหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านประกันคุณภาพภายใน ในการนี้ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร นายกสภาฯ จึงได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ประเภทผลคะแนนประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบสูงสุด แบ่งเป็น ระดับคณะได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มีคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงสุด 2.45 ผู้รับมอบเกียรติบัตร ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้รับมอบเงินรางวัล คือ ผศ.นงเยาว์ ใจห้อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ส่วนในระดับสำนัก/สถาบัน ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงสุด 2.79 ผู้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล  คือ ดร.สาวิตร  พงศ์วัชร์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในส่วนของประเภทพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพภายในสูงสุด แบ่งเป็น ระดับคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 47.74  ผู้รับมอบ คือ นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ และระดับสำนัก/สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 ผู้รับมอบ คือ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งหมด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ณ ห้องพรหมเทพ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x