สวกท. ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมเพิ่มศักยภาพอาจารย์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวกท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรม “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในการนี้ รศ.สมชาย  สกุลทัพ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ข้าราชการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.เกษรา กล่าวให้ความเห็นว่า “เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน คือ การมีหลักสูตรที่ดี ที่สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้และทำให้บัณฑิตมีความสามารถปฏิบัติงาน ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่า หลักสูตรต่างๆ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นมา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ดังนั้นเพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าอบรมทั้งหมด 223 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ให้ความรู้ในหัวข้อ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : แนวคิดและการปฏิบัติ” และ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดตามมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1-มคอ.3) และ รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.4-มคอ.7)” ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ดียิ่งขึ้น ”  ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ กล่าว

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x