ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัคร ป.โท บริหารธุรกิจ ศูนย์กระบี่ และศูนย์ตรัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  2552 (ศูนย์กระบี่ และศูนย์ตรัง)  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า “สำหรับการเปิดรับสมัครของศูนย์กระบี่ จะเริ่มจำหน่ายใบสมัคร   ระหว่างวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 – 31  มกราคม พ.ศ.2553  ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ  โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล  หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์  โดยส่งตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์  สั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ต.รัษฎา  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  83000  สั่งจ่าย  ณ  ปท. ภูเก็ต  หลังผ่านขั้นตอนการสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จะติดประกาศ ณ ห้องสำนักงานศูนย์ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ หรือทางเว็บไซต์  http://graduate.pkru.ac.th

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังมีการเปิดรับสมัครหลักสูตรดังกล่าวนี้ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง โดยจำหน่ายใบสมัคร  ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 – 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553  ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   ผู้สนใจซื้อใบสมัครด้วยตัวเอง  ณ  สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เลขที่  21  ถ.เทพกระษัตรี  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000  หรือ  ศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จ.ตรัง  เลขที่  30  ม.4  ต.นาบินหลา  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ทางเว็บไซต์

http://graduate.pkru.ac.th   หรือ สั่งซื้อทางไปรษณีย์  โดยส่งตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์  สั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เลขที่ 21 ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000  สั่งจ่าย  ณ  ปท.ภูเก็ต

ในด้านการจัดการศึกษาทั้งศูนย์กระบี่และศูนย์ตรังนั้น เป็นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  เป็นการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศักยภาพทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพิ่มพูนวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งการศึกษาเป็น 3 ภาคเรียน  ได้แก่ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนใช้วิธีเข้าชั้นเรียนตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00  น.  ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาประมาณ  2  ปีการศึกษา  และไม่เกิน  5  ปีการศึกษา   ดังกล่าวนี้ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-240-474-7 ต่อ 107 ทุกวัน”

Share:

Related Post

Leave a Reply