ม.ราชภัฏภูเก็ต วางแผนยุทธศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยอันดามัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชุมบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันในองค์กร ทั้งในส่วนของฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ได้มีการมอบนโยบาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/โครงการ ฯลฯ

พร้อมกันนี้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายวีรศักดิ์  ปี่บัว ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย  รศ.สามัคคี  บุณยวัฒน์ ผศ.นิรัตน์  จรจิตร นางสมจิตต์ สุทธางกูร  นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา ร่วมนำเสนอรายงานผลการประเมิน ทั้งในส่วนของการศึกษา การวิจัย การเงินการบัญชี ฯลฯ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กล่าวว่า “การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมรับนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับวิสัยทัศน์นั้น เราต้องการให้มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

ทั้งนี้เรามียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้มีกลยุทธ์คือ การพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มีกลยุทธ์คือ การพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น เช่นกลยุทธ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ  ประเด็นยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการนั้นจะมีกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทีมงานในการประสานพลัง ส่งเสริม ผลักดันให้ยุทธศาสตร์สามารถก้าวไปได้อย่างสอดคล้องร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็จะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆ ด้าน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการศึกษาทั้งสิ้น”

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.