ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปลูกฝังทักษะภาษาไทย

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการฝึกมารยาททางสังคมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย ตลอดจนต้องการให้นักศึกษารู้จักปรับตัว สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าวข้างต้นด้วยกิจกรรมการไหว้ ครู การละลายพฤติกรรม

กิจกรรมประจำฐาน อาทิ ฐานที่ 1 สถาบันและการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน “รู้จักสถาบัน” ฐานที่ 2 บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา “ตัวฉันคือใคร” ฐานที่ 3 ทักษะทางภาษาไทย “ใฝ่รู้ในวิชา” ฐานที่ 4 บุคลิกภาพและการวางตัว “มารยาทเลิศล้ำ” ฐานที่ 5 พัฒนาและฝึกจิตใจ “กิจกรรมภาษาไทย” และฐานที่ 6 บริการและสวัสดิการ นอกจากนี้มีกิจกรรมนันทนาการ การแสดงรอบกองไฟ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ วอลเล่ย์บอลลูกโป่งน้ำ งูกินหางวิ่งเปี้ยว โดยตลอดการจัดกิจกรรม มี ผศ.พูลสุข ญาณไพศาล ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบ นางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ นายสุริยา ทองคำ นางสาวรุ่งรัตน์ ทองสกุล นางสาวศิริวรรณ ปักเข็ม นางปรีดา สุวรรณจันทร์ นางสาวจุฬารัตน์ รัตนะ เป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.