ม.ราชภัฏภูเก็ต ปฐมนิเทศ นศ. ป.โท เผยหลักสูตรใหม่ สร้างเสริมสุขภาพ รองรับบุคลากรท้องถิ่น

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลา 10 ปี และในภาคเรียนที่ 2 นี้ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทใหม่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทั้งการเตรียมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานอันดับแรกที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ตามนโยบายของภาครัฐ

รวมทั้งนโยบายด้านสุขภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นิศา ชัชกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญานิช  ลือวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้นักศึกษาได้รู้จักในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ ห้องเรียน 145 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.