โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้มแข็ง เสริมศักยภาพก่อนจบ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล และคณาจารย์เข้าร่วม ในการนี้มีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของนักศึกษา การนำเสนอผลงานเด่นของนักศึกษา การเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาไทย” ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมถก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันก่อน

ผศ.ดร.กุลวรา กล่าวว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาผู้บริหารที่ไม่มีวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตนั้น ซึ่งการจัดโครงการนี้อย่างที่ทราบกันดีว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารฯ ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาโครงการพิเศษ คือ “โครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 8 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 59 คน โครงการดังกล่าวมี 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยทั้ง 2 กิจกรรม ล้วนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้สู่การบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ด้าน นายดิสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นโครงการที่จัดการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับเป็นการบูรณาการที่เหมาะสมระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต ทำให้ผู้ที่เข้าสู่โครงการได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้จะเป็นการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ จะเพิ่มสูงขึ้นตามเป้าหมาย”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.