ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ตเสวนา คนปั้นครู

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เสวนา “คนปั้นครู” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและปฐมนิเทศนักศึกษาสายครูที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2552 ซึ่ง ได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครอบคลุมพื้นที่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ได้จัดโต๊ะกลมเพื่อนคติที่ดีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ซึ่งผลจากการเสวนาในครั้งนี้ทำให้ทราบมุมมอง ความรู้ ความคิด ข้อเสนอแนะที่ดีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะต่างฝ่ายต่างจะได้นำข้อมูลสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินการ การคิด สู่การปฏิบัติต่อไปได้ โดยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 400 คน มีนางสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นายนิพนธ์ บริเวธานันท์ ประธานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคณาจารย์อีกหลายท่านที่มากประสบการณ์ร่วมถ่ายทอด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.