สนอ. ลุยจัดทำ PKRU Work Manual สร้างความก้าวหน้าบุคลากร เสริมระบบการจัดการ

สนอ. ลุยจัดทำ PKRU Work Manual สร้างความก้าวหน้าบุคลากร เสริมระบบการจัดการ

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี รศ. สุรชัย ขวัญเมือง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวถึงที่มาในการจัดอบรมว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าในสายงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำสนับสนุนให้องค์กรพัฒนา และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานได้” รักษาการ ผอ.สนอ กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือได้ว่าเป็นการสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะมีศักยภาพที่สูงขึ้นได้ก็ต้องมาจากการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในสายอาชีพของแต่ละบุคคล ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการกำหนดระดับตำแหน่ง และการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานและคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.