งานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวให้การต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับฟังเสวนา และนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการไปนำใช้ เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็น ในการพัฒนางานวิจัย อันจะเกิดให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการ ในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่าย ในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ด้านนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาและการแก้ปัญหาในสังคมท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยให้กับคณาจารย์ สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคม หรือ ตลาดต้องการ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในวันนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการวิจัยของนักวิจัย เป็นแหล่งสำหรับเผยแพร่วิจัย รวมทั้งโอกาสอันดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ในภาคเช้าหลังเปิดการประชุม มีการเสวนา เรื่อง “การท่องเที่ยวอันดามันกับไทยแลนด์ 4.0” โดยทีมวิทยากรผู้ทรงความรู้ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ส่วนในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยาย และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งกลุ่มตามสาขา ประกอบด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประชาชนทั่วไป ส่ง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.