ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆและเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ ” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

โดยภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การเสวนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ การสาธิตสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ไม่ยากอย่างที่คิด นิทรรศการวิชาการของหลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก”

ด้าน รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นจึงเป็นโอกาสดีที่นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริงเพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ชาติ มีแนวทางในการพัฒนาประเทศ คือ เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตื่นตัวในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรม”ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.