ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบหลักสูตรผู้สูงวัย ต.รัษฎา เปิด Social Lab บริการท้องถิ่น

ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบหลักสูตรผู้สูงวัย ต.รัษฎา เปิด Social Lab บริการท้องถิ่น

จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นทุกระดับตั้งแต่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา มีการวางรากฐานที่มั่นคงในด้านคุณภาพวิชาการ และความชัดเจนในการสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะและคุณธรรมออกสู่สังคมท้องถิ่น

ทว่านิยามของการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ประชากรผู้สูงอายุ หรือคนชรามีจำนวนมากขึ้น แต่โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการกลับน้อยลง คำว่า “สังคมสูงวัย” จึงอยู่ในวาระแห่งชาติที่หน่วยงานต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญ ในขณะที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีโปรเจ็คท์ในการให้บริการหลักสูตรและพัฒนาผู้สูงอายุ โดยเริ่มลงพื้นที่เปิดห้องเรียน ด้วยความร่วมมือกับเทศบาลตำบลรัษฎา ซึ่งมีกลุ่มคุณตา คุณยาย รวมตัวกันอย่างแข็งขัน และมีศักยภาพในการช่วยเหลือกิจการเพื่อสังคม


ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรฯ) กล่าวถึงรูปแบบของหลักสูตรเพื่อนักเรียนสูงวัย ว่า “มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม อนึ่ง ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย อันจะนำไปสู่การเป็น Smart Senior ซึ่งมีรายวิชาต่างๆ ที่จัดสอนโดยคณาจารย์ของ PKRU ได่แก่ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ / วิชาสารสนเทศ / วิชาโภชนาการ และวิชาวาทการ โดยทักษะดังกล่าวเป็นการวางรากฐานของหลักสูตร เพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาที่หลากหลายขึ้น เน้นให้ผู้สูงวัยเรียนรู้วิชาการ / วิชาชีพ / วิชาชีวิต การขยายบทบาทในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏภูเก็ต อย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและตอบสนองอย่างตรงจุด”

ด้าน นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาเทศบาล กล่าวว่า “ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการวิชาการที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้วิชาการและบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ เทศบาล ต.รัษฎา ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนประชาชนชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่สำหรับด้านการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังได้ จึงต้องร่วมมือกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการสำรวจความต้องการและดำเนินการสอนให้ผู้สูงวัยมีความรู้ ความเข้าใจที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนเกิดแนวคิดตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ทั้งนี้จากการจัดการสอน ณ ชุมชน เทศบาลเห็นถึงพัฒนาการของผู้สูงอายุ ที่มีความกระตือรือร้น มีการรวมตัวกันอย่างแข็งขัน และมีรอยยิ้มจากความสุขที่ได้รับจากห้องเรียน”

นางประพิศ ศุทธสุนทรางกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.รัษฎา เล่าถึงพัฒนาการของสมาชิกสูงวัยหลังจากได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ว่า “กลุ่มผู้สูงอายุ ต.รัษฎา มีสมาชิกกว่า 120 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีเวลาว่าง ไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ จึงได้รวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการทั่วไป ทว่าจากการได้เข้าเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่งผลให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น เพราะรู้สึกสนุกกับวิชาต่างๆ ของอาจารย์ราชภัฏภูเก็ต ได้ทั้งสาระความรู้ และเคล็ดลับดูแลสุขภาพ เช่น การโพสต์ท่าถ่ายภาพ การพูดในที่สาธารณะ เทคนิคเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแสดงนาฏศิลป์ และวิธีเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบความรู้ ความสุข และช่วยให้ห้องเรียนผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา สมาชิกทุกคนรู้สึกดีใจว่า แม้จะสูงอายุแต่ก็สามารถสร้างคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคม สามารถนำทักษะความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว และเพื่อนๆ สูงวัยในเขตพื้นที่อื่นๆ”

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการศึกษาและการให้บริการท้องถิ่น โดยยึดโยงความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ จากประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดหลายสิบปี มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องลงพื้นที่ร่วมมือกับชุมชน หรือที่เรียกว่า Social Lab เพื่อศึกษา เรียนรู้ และออกแบบวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น สำหรับหลักสูตรผู้สูงอายุดังกล่าวนอกจากจะสามารถสร้างการตื่นตัวแก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายแล้ว ยังเป็นพัฒนาการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์หลักสูตรพิเศษ เพื่อประชาชนทุกกลุ่ม อันเป็นการตอกย้ำในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Related Post

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในการเคลื่อนไหวขององค์กรยูดับเบิลยูซีทั่วโลก

ยังคงขยายรูปแบบการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โดดเด่นของยูดับเบิลยูซีไปทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.