PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER) เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ให้กับทุกศาสตร์วิชาอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำLab ที่มีความเชี่ยวชาญ


นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) TESTING No. 0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในรายการทดสอบที่มากที่สุดเพียงแห่งเดียวของเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประเภทตัวอย่างน้ำ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วยรายการทดสอบ SS, TDS, Cu, Ni, Pb และ Fe และน้ำเสีย จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วยรายการทดสอบ SS, TDS, COD, Cu, Ni, Pb และ Fe และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถรองรับการให้บริการชุมชนท้องถิ่นของเขตพี้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบบครบวงจร
บริการของ PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

1. บริการการเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ และบริการเครื่องมือเพื่อการวิจัยของคณาจารย์
2. บริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
– รับและเก็บตัวอย่าง
– วิเคราะห์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย น้ำดิบ น้ำทะเล ดิน หิน แร่ ฯลฯ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ / การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี / การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีวทยา / การวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อน สารตกค้าง อาทิเช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง
– วิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์ OTOP ฯลฯการวิเคราะห์ทดสอบด้านโภชนาการ / การวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี / การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีวทยา / การวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนหรือสิ่งปลอมปน / การวิเคราะห์ทดสอบสีและความหนืดของผลิตภัณฑ์
– วิเคราะห์ทดสอบด้านเวชสำอาง / การวิเคราะห์ทดสอบสีของผลิตภัณฑ์ / การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของผลิตภัณฑ์ / การวิเคราะห์ทดสอบความมัน ความยึดหยุ่นของผิวหนัง ฯลฯ หลังใช้ผลิตภัณฑ์
– พิสูจน์โครงสร้างด้วย Mass Spectrometry Database
– งานทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ อาทิ การต้านอนุมูลอิสระ, Tyrosinase, Glucosidase, Acetylcholinesterase เป็นต้น
– งานทดสอบอื่นๆ เช่น Cordycepin, Proline residues for determination collagen เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการนำผลการทดสอบไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเลีย
4. รองรับการวิจัยและพัฒนา (Research and development :R&D) นวัตกรรมร่วมกับเอกชนและหน่วยงานการศึกษาอื่น เช่น ทางด้านอุตสาหกรรมเวชสำอางและอาหารเสริม ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการ
5. วิจัยค้นหาสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ วิสาหกิจชุมชน และเอกชน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.