นิเทศฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมทักษะการเขียนสารคดีแก่เยาวชน

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ยุวชนนักเขียน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเขียนสารคดี เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในท้องถิ่น นอกจากนี้การเขียนสารคดี ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน          สู่สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมและเพิ่มทักษะในการเขียนสารคดี    เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ จากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาจากโครงการ  ในการนี้นายจำรัส  บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจาเป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกรรณิการ์ เรืองแก้ว นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศาสตร์ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน

กิจกรรมภายในโครงการวันแรกช่วงเช้า เป็นการบรรยายในหัวข้อ แบ่งปันวัฒนธรรมที่น่ารู้ สู่การเป็นนักเขียนอย่างมืออาชีพ โดย นางสาวสุทธาสินี  นิรัตติมานนท์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่เขียนสารคดี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี      แนวใหม่ บ้านเขากลม อำเภอเขากลม จังหวัดกระบี่  โดยมีนายสงวน มงคลศรีพันธ์เลิศ และคณะ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันเขียนสารคดีเพื่อลุ้นรางวัล ผลการตัดสิน รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม F  เขากลมวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงได้  รางวัลที่ 2  กลุ่ม A  มูลวัวคุณค่าในสิ่งสกปรก และ กลุ่ม B  กล้วยแนวใหม่  ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ ได้รางวัลที่ 3 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมด้วยสาระที่ได้จากการเขียนสารคดี  ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันก่อน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.