“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs  สู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ ซึ่งใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และบริหารงานองค์กรจนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้กับสังคม ได้แก่ การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม กรณีศึกษาบ้านไร่ไออรุณ โดย คุณเบส วิโรจน์ ฉิมมี เจ้าของบ้านไร่ไออรุณ ผู้หันหลังให้กับชีวิตในเมืองหลวงสู่ชีวิตที่ดีงาม / การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม : กรณีศึกษาบริษัทคัดแยกขยะ โดย คุณเหรียง นิธิ รักแต่ตระกูล บริษัทวงษ์พาณิชย์ โรงงานรับซื้อวัสดุเพื่อการรีไซเคิล / นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) เมื่อธุรกิจไม่ทำเพื่อกำไรเท่านั้น กรณีศึกษาบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง โดย กรรมการบริษัท / การจัด Workshop ออกแบบธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม โดย ผศ.นพดล จันระวัง / นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับการตลาดออนไลน์ด้วย Facebook และการสร้างเพจธุรกิจด้วย Facebook FanPage โดย คุณภัคพล ศิริรังษี เจ้าของธุรกิจบริษัทภูเก็ตเน็กส์ จำกัด / นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในตลาดออนไลน์กับระบบการชำระเงิน โดย คุณภัคพล ศิริรังษี เจ้าของธุรกิจ บริษัท ภูเก็ตเน็กส์ จำกัด

ทั้งนี้ MSPKRU มุ่งหวังให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้แก่ภาคสังคมในท้องถิ่น ส่งผลถึงการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อชีวิตบนฐานความคิดและวิถีชีวิตชุมชน เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยให้ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและสังคม เป็นที่พึ่งด้านความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ทางธุรกิจ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ+นวัตกรรม+เพื่อสังคม” สมการความคิดธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จ

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.