ม.ราชภัฏภูเก็ต ปลื้มผลประเมิน พร้อมมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ท้องถิ่น

ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2551 นำโดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ผศ.ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ รศ.นิศา  ชัชกุล กรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ ให้ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น เสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2552 ณ ห้องพรหมเทพ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อธิการบดี กล่าวว่า “เป็นที่น่าพอใจว่า ในการประเมินครั้งนี้ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีถึงระดับดีมาก และเมื่อรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบคะแนนอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ยังมีข้อบกพร่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ นอกจากนี้เป็นที่ภาคภูมิใจว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินตามปรัชญาอย่างเข้มแข็งที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม  เห็นได้จากการที่ผู้ใช้บัณฑิตที่ได้เชิญมาร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมิน ได้กล่าวตรงกันว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่ดีต่อการทำงาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน อดทน สู้งาน มีความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของการใช้บัณฑิตที่อยู่สถานศึกษา ก็จะได้รับบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นครูสูง มีความเมตตา เอาใจใส่นักเรียน มีความเสียสละ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญกว่าเอกสาร ข้อมูล เพราะเกิดจากการสร้างคนออกสู่สังคม และสังคมก็ยอมรับในการผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมากว่า 38 ปี”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.