ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผู้อำนวยการ สวก. ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผอ.สวก. กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่นด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คือตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การผลิตงานวิจัยคุณภาพ นอกจากนั้นเช่นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนอันเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามไปด้วย
ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

ปลดล็อคตำแหน่งศาสตราจารย์ “สวก.PKRU” แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

Related Post

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.