ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิญผู้นำท้องถิ่น ร่วมหาแนวทางจัดการภาวะวิกฤติสังคม

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต สัมมนาทางวิชาการ “นักบริหารกับการจัดการในภาวะวิกฤต” โดยในช่วงเช้าได้เชิญ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเชิญผู้นำท้องถิ่น นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภาวะวิกฤต” สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการวิจัยสภาพปัญหา ความต้องของพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อทำการศึกษาแล้วได้มีการจัดสัมมนากลุ่ม และนำผลการวิจัยสู่การวิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่น ในการนี้จึงมีการนำเสนอผลจากการศึกษาวิจัยและจัดเสวนาเพิ่มเติม เสริมความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยในช่วงเช้าได้เชิญ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่วนในช่วงบ่ายได้เชิญผู้นำท้องถิ่น มาร่วมเสวนา ซึ่งการนำผู้นำทางความคิดมาถ่ายทอดภาพรวมและมุมมองของผู้นำในท้องถิ่น จะทำให้นักศึกษา ประชาชน และผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจ แตกฉานในความคิด เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น พร้อมกันนี้มี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน  ณ โรงละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวปนัดดา ทรัพย์สมาน ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า  “ภายใต้สถานการณ์วิกฤติทางการเมือง ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้ ทุกฝ่ายต่างร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติ เพื่อยุติความขัดแย้ง และผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจวิกฤติโลก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ต่างประสบกับภาวะวิกฤติเป็นผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติโลกในครั้งนี้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นในสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกภาคส่วนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในหลายๆ ด้านด้วยกัน และผลกระทบทางด้านสังคมอันเป็นปัญหาหนึ่งของประเทศไทย เช่น ปัญหาไข้หวัด 2009 ปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่กำลังรอการแก้ไขจากรัฐบาลอยู่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับบทบาทของนักบริหารที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตของประเทศครั้งนี้ เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร จึงได้จัดสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “นักบริหารกับการจัดการในภาวะวิกฤต” ขึ้น เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการอภิปรายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อรู้จักการแก้ปัญหา อุปสรรคในสภาวการณ์เช่นนี้ได้ เป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน”

ด้าน ผศ.ธวัชชัย  ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 โดยคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้วิชาการในสาขาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติ และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ตลอดจนเป็นการร่วมอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการสัมมนา เรื่อง วิถีประชาธิปไตยกับการแก้วิกฤติทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองไทย ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ประเด็นนักบริหารกับการจัดการภาวะวิกฤติ เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์โรคระบาด วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทางการเมือง รวมถึงกระแสความขัดแย้งทางความคิดในสังคมไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.