พลิกโฉม “ป่าตอง” สู่เมืองไฮเทค

พลิกโฉม “ป่าตอง” สู่เมืองไฮเทค

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมลงนาม ตลอดจน ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) พร้อมกันนี้มีผู้บริหารส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมที่รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นหน้าด่านสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้นวัตกรรมและมีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนระดับโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 13 ล้านคน จึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อธิการบดี กล่าว

ด้าน นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ UBI ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองมีโนบายการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ Patong Smart City ทั้งนี้ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการนวัตกรรม ด้วยแนวทางความร่วมมือ คือ จะมุ่งเน้นสร้างระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เมืองป่าตองและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบ Mobile Application”

ในส่วนของ ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยฯ อธิบายอีกว่า “ผลต่อเนื่องจากการลงนาม MOU ภายใน 5 ปี จะมีการร่วมกันพัฒนา Platform เพื่องานบริการสาธารณะแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลจากเทศบาลป่าตอง และหน่วยงานของรัฐ ร่วมด้วยการดำเนินการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมและสอนการใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับกลุ่มต่างๆ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนสายงานท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการให้นักศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่แผงลอย ผู้ให้บริการขนส่ง กลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งจากแนวทางทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยวในป่าตอง ในรูปแบบทันสมัย และจะมีความร่วมมือในด้านอื่นๆ กับเทศบาลเมืองป่าตองในอนาคตอันใกล้”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.