รปศ.มรภ.เสริมเทคนิคการสัมมนา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สู่อนาคตการทำงาน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “การสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน สร้างเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อ รัฐศาสตร์ดีกว่านิติศาสตร์ และการแสดงผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี นางสาวปนัดดา ทรัพย์สมาน ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้มีอาจารย์ นักศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางสาวปนัดดา กล่าวว่า “ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ การพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มุ่งคุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามปรัชญาของโปรแกรมที่ว่า พัฒนาประชาธิปไตย รับใช้ชุมชน บนพื้นฐานวิชาการ ประสานด้วยคุณธรรม ในส่วนของการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้กำหนดเป็นรายวิชาหนึ่งของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนา รวมถึงเทคนิควิธีการจัดสัมมนา เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านทักษะการทำงาน ด้านบริหารจัดการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการวางแผน ซึ่งการจัดสัมมนาทาง  รัฐประศาสนศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโปรแกรมวิชารัฐศาสนศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.