นศ.นิเทศฯ มรภ.สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

กศ.บป. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลถลาง จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพดี” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคชิคุนกุนยา โรคตาแดง เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมการฝึกฝนบริหารกำลังของนิ้วมือ เพื่อกระตุ้นให้สมองได้ทำงาน ได้คิดจินตนาการโดยให้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ และมอบเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ภายในงานยังมีการให้คำแนะนำ และตรวจการรับฟังเสียง จากบริษัทมารุ่งโรจน์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง    เพื่อลดปัญหาด้านการฟังของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552     ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชรา) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.