ม.ราชภัฏภูเก็ต-จอมบึง สานสัมพันธ์ประทับใจ

นายมานพ ชาชิโย คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ทวีพร  ณ นคร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดินทางมาสร้างสัมพันธ์และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางภาคใต้ผ่านบทเพลงและการแสดง ตัวแทนนักศึกษาบรรยายเอกลักษณ์ของการจัดการแสดงแต่ละชุดที่มีที่มาแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมของหญิงชาย และความเป็นภาคใต้ ประกอบด้วย การร้องเพลงปักษ์ใต้บ้านเรา การแสดงตะลีกีปัต การแสดงลิเกฮูลู และร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย ในเพลง มหาวิทยาลัยแห่งศรัทธา และเพลงครุศาสตร์

พร้อมกันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนนักศึกษา พร้อมทั้งมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การนำบทเพลงเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีมานำเสนอ    กิจกรรมสุดท้ายที่สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ การมอบของที่ระลึกซึ่งกันและกันของนักศึกษา การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในด้านการเรียน การสอน เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาข้ามภาคระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.