ม.ราชภัฏภูเก็ต ถกผลวิจัยชุมชน สร้างทักษะ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาชุมชน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “นิเทศติดตามผลการวิจัยและนิทรรศการทางวิชาการ โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2552” ภาคพิเศษ (กศ.บป. ภูเก็ต-กระบี่) เพื่อเป็นการศึกษาปัญหาและปรากฏการณ์ของสภาพปัญหา วิธีและกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง องค์กรและชุมชน มีประสบการณ์การเรียนรู้จากการจัดโครงการนิเทศฯ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนของบัณฑิตในอนาคต

มี นางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์ ผู้จัดการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ ในโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมฟังการนำเสนอโครงการวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชุมชนหาดป่าตอง การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน     บางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แนวทางการพัฒนาตลาดนัดบ้านนากก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และอีกหลายประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นางสาววราภรณ์  กล่าวว่า “ด้วยการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเข้าสู่อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงจัดให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้มีการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาทำโครงการวิจัย  และนำโจทย์วิจัยจากพื้นที่ มาศึกษาวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.