นิเทศฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างรอยยิ้มคนชรา กระตุ้นคนภูเก็ตใส่ใจดูแล

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ  “ละครเร่เพื่อคนชรา” เรื่อง “คุณยายระบายฝัน” พร้อมมอบอุปกรณ์การในการจัดวางมุมหนัง เช่น โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมแว่นตา สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และรณรงค์ให้คนภูเก็ตใส่ใจดูแลคนชรา ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือสังคม ประการสำคัญจะช่วยเสริมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้นำความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติด้านการสื่อสาร การวางแผน การจัดทำโครงการ มาใช้ในการดำเนินงานด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากทั้งตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม ดังกล่าว

จึงได้จัดทำ “โครงการละครเร่ เพื่อคนชรา” ขึ้น โดยมี รศ.นิศา ชัชกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คุณนฤมล รักษาวงศ์ พยาบาลประจำศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานแก่คนชรา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ผศ.มยุเรศ กล่าวว่า “ในสภาวการณ์ปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ต คนชราหรือผู้สูงอายุมีสถิติการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า คนชราควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พุ่งไปอย่างรวดเร็วสู่อนาคต บวกกับปัจจุบันบทบาทของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นในอดีต คือมีระดับการศึกษาสูง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี  มีรายได้ (บำนาญ, ดอกเบี้ยจากเงินสะสม เป็นต้น) เป็นของตนเอง ประสบการณ์การทำงานและวิถีชีวิต แตกต่างจากรุ่นของบิดามารดา โครงสร้างทางครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป บุตรจะไม่อยู่ภายใต้การดูแล แนะนำ หรือควบคุมของผู้สูงอายุ มักจะออกไปหางานทำที่เมืองอื่น หรือแยกครอบครัวออกไป ผู้สูงอายุยอมรับแนวคิดใหม่ที่เกษียณอายุ การทำงานหลังอายุ 60 ปี ถอนตัวจากบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และจำกัดการใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องศาสนา ใช้เวลาว่างอย่างมีความสุข ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องการใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จของครอบครัว

ทั้งนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีผู้สูงอายุอาศัยจำนวนมาก และที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตได้มีบ้านอันอบอุ่นไว้สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ คือสถานสงเคราะห์คนชราบ้านป่าคลอก ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการละครเร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ไม่ให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งและไม่ใส่ใจดูแลต่อผู้สูงอายุ”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.