ทูต สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต

ทูต สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต

ทูต สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 24 เมษายน 2559 นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมด้วย พล.อ.ธรรมรัตน์ เจริญกุล ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล เยือนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภา ตลอดจน ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางมาเยือนของเอกอัครราชทูต สปป.ลาว และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตกับมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้นมัสการ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2551 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ อันเชิญมาประดิษฐานที่พระเกศขององค์พระ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.