ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลิตไกด์จีนรองรับนักท่องเที่ยวอันดามัน

ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลิตไกด์จีนรองรับนักท่องเที่ยวอันดามัน

ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าผลิตไกด์จีนรองรับนักท่องเที่ยวอันดามัน

คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดอบรม ภาษาจีน ระดับกลาง สำหรับมัคคุเทศก์ เพื่อให้มัคคุเทศก์ที่มีพื้นฐานภาษาจีนในระดับต้น เพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้มัคคุเทศก์มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาหลัก เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนมัคคุเทศก์ ภาษาจีน ในการรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จ สามารถผลิตมัคคุเทศก์ ภาษาจีน ที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง ให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันในปัจจุบัน

โครงการอบรม ภาษาจีน ระดับกลางสำหรับมัคคุเทศก์ ได้ดำเนินการ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2559 เป็นการอบรมภาคทฤษฎี (72 ชั่วโมง) และการอบรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่ (48 ชั่วโมง) โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะและความสามารถในการสื่อสาร การพูด การออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการบรรยาย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.