ม.ราชภัฏภูเก็ต ระดมผู้ประกอบการ ถ่ายทอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หวังสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาการจัดการสมัยใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิด อันนำมาซึ่งวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยอาศัยศักยภาพที่มีจากหน่วยงานภายใน เช่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นการถ่ายทอดความคิดใหม่ๆ แก่ผู้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้ที่จะใช้การจัดการสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ในการนี้ รศ.นิศา ชัชกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนา  มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณชนันท์  ตันไพบูลย์ คุณภูมิกิตติ์  รักแต่งาม และคุณพันธ์รบ กำลา ซึ่งร่วมกันเสวนาในประเด็นการจัดการสมัยใหม่ช่วยท่านได้อย่างไร และประเด็นการพัฒนาธุรกิจโดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการสมัยใหม่และแนวคิดการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท นักธุรกิจ นักวิชาการ ประชาชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนกว่า  150 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.